Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí Zaměstnanci obce Zaměstnanci obce, zastupitelé Obyvatelé s trvalým pobytem
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění Jmenné, datum narození, podpisy Jmenné, SPZ, podpis Jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod.
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 10 let 50 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 262/2000 Sb., zákoník práce zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Rušení trvalého pobytu Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Pamětní kniha, kniha vítání občánků Volební agenda
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Obyvatelé s trvalým pobytem Obyvatelé s trvalým pobytem Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště Jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresné, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 5 let 0 10 let (poté archiv) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů; zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.; zák. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu; vyhl. 233/2000 Sb., vyhl. Č. 59/2002 Sb., vyhl. Č. 152/2000 Sb.
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X Evidence obyvatel Czechpoint, Evidence obyvatel
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Kronika  Poplatky - psi, odpady,  ubytovací, stočné Smlouvy o odvádění odpadních vod  Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací, veřejnosprávní
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv o odvádění odpadních vod Uzavírání smluv
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané obce Občané a jiní
Kategorie osobních údajů Jmenné Jmenné, adresné Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí
Doba uchování osobních údajů 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obce zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích Zák. č. 275/2013 Sb., o vodovodech a kanalizacích zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X Evidence obyvatel X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence nájmů hrobového místa Hřbitovní poplatky a nájmy hrobů Běžná e-mailová komunikace, datová schránka Evidence došlé pošty
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Správa hrobových míst Evidence hřitovních poplatků a správa hřbitovních míst Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Nájemcí hřbitovních míst Nájemcí hřbitovních míst Korespondenti Korespondenti
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresné, kontaktní, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 5 let 5 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Krizová hlášení Přidělení čísla popisného - podněty Archivace stavební dokumentace  Správní řízení - žádosti a rozhodnutí
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Informování občanů Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Občané obce Občané obce Občané obce Občané obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů do trvání souhlasu 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi Czech Point  Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) Úřední deska 
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Zpracovatel Správce Správce
Účel zpracování Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby
Kategorie osobních údajů Jmené, adresné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresné, datum narození Jména, adresné, datum narození, parcela
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost
Doba uchování osobních údajů trvale 1 rok 5 let 1 rok
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další zák. č. 500/2004 Sb., správní řád; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Zápisy a usnesení z zastupitelstva, výborů Knihovna: Seznam čtenářů, seznam výpůjček  Sběrný dvůr Jednotka požární ochrany
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Evidence sběrného dvoru Vedení hasičeské jednotky
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Majitelé nemovitostí Členové JSDH
Kategorie osobních údajů Jména, adresné, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresné Jmenné, adresné, kontakty, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 10 let 5 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c e e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zák; evidence pouze knihovního fondu zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Významná jubilea Evidence majitelů psů Evidence včelstev Exekuce
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence majitelů psů Vedení evidence včelstev Informační povinnost
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Majitelé psů včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí
Kategorie osobních údajů Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresné Jmenné, adresné Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 1 rok 5 let 5 let 1 rok
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e e c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči Exekuční řízení (podání) - §35
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? Evidence obyvatel X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Pokladna, účetní doklady z banky Účetnictví VPP
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení účetnictví Veřejně prospěšné práce
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Plátci a příjemci Plátci a příjemci Zaměstnanci na veřejně prospěšné práce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné Jmenné, adresné Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce
Doba uchování osobních údajů 10 let 10 let 3 roky
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví  zák.435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE